Advertise here

മർത്ത്യരാവുക മാത്രം വയ്യ!

വിശ്വസാഹിത്യകാരനായ ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ ‘ജോലിയും മൃത്യുവും രോഗവും’ എന്നചെറുകഥ അമേരിക്കയിലെ റെഡ്ഇന്ത്യാക്കാരുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യമാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ ദോഷമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.

കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ സുഖമായി ജീവിക്കുവാൻ ആവുംവിധമാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. വീട് , വസ്ത്രം, ഭക്ഷണം ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. നൂറുവർഷം വരെ ആയുസ്സ്. രോഗമോ ദുഃഖമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

കുറെ നാളുകൾക്കുശേഷം മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം നോക്കി. സുഖമായി ജീവിക്കുന്നതിനു പകരം അന്യോന്യം വഴക്കുകൂടുന്ന മനുഷ്യനെയാണ് ദൈവം കണ്ടത്. അവർ ജീവിതത്തെ ശപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അവർ പ്രത്യേകം സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കി ജീവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ദൈവം അറിഞ്ഞു. ഈ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുവാൻ ജോലി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ നിലയ്ക്കു വ്യത്യാസം വരൂ എന്ന ചിന്തയിൽ ദൈവം ദൈവം മനുഷ്യജീവിതം ആ രീതിയിൽ ആക്കിത്തീർത്തു. അവന് ഭക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി കൃഷി ചെയ്യുകയും സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി വീട് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. വേല ചെയ്യേണ്ടിവരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമയുള്ളവരാകും എന്ന് ദൈവം വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ വേല ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.

കുറേക്കാലം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ദൈവം മനുഷ്യനെ നോക്കി. സുഖമായി ജീവിക്കുന്നതിനു പകരം അവർ സംഘം ചേർന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ പണി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും തട്ടിയെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഈ മത്സരം അവരുടെ സമയവും അധ്വാനവും പാഴാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവരുടെ സ്ഥിതി പഴയതിലും മോശമായി. അപ്പോൾ ദൈവം ഇതിന് പരിഹാരമായി എപ്പോൾ മരിക്കും എന്ന് മനുഷ്യനെ അറിവുള്ളവൻ ആക്കി. ഏതുനിമിഷവും മരിച്ചുപോകാം എന്ന അറിവ് അവന് നൽകി. ഈ അറിവുകൊണ്ട് അവൻ ഓരോ നിമിഷവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തും എന്ന് ദൈവം വിചാരിച്ചു.

എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ സ്ഥിതി ഇതുകൊണ്ടും ഭേദമായില്ല. ശക്തന്മാർ ദുർബലന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാനും കൊല്ലുവാനും തുടങ്ങി. ഇതുമൂലം മനുഷ്യൻ അന്യോന്യം വെറുക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു.

പിന്നീട് ദൈവം മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നടപ്പാക്കിയത്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകി. രോഗം വന്നാൽ രോഗികളോട് സഹതാപം തോന്നി സഹായിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറാകും എന്ന് ദൈവം ചിന്തിച്ചു. വീണ്ടും ദൈവം നോക്കിയപ്പോൾ മനുഷ്യജീവിതം കൂടുതൽ മോശപ്പെട്ടതായി കണ്ടു. രോഗം മനുഷ്യരെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം ഭിന്നിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർ കേവലം ജോലി ചെയ്യുന്നവരായി മാറി. അവർക്ക് രോഗം വന്നപ്പോൾ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രോഗികളുടെ യാതനയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ കൂലിക്കാരെ മനുഷ്യൻ നിയോഗിച്ചു. അവർക്ക് കരുണയുണ്ടായിരുന്നില്ല. വെറുപ്പോടെ രോഗികളെ നോക്കിയിരുന്ന ഇവർ പകർച്ചവ്യാധികൾ വന്നപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറി.

ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും മനുഷ്യൻ നന്നാകുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു തന്നെ അവർ ജീവിതപാഠം പഠിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവം ചിന്തിച്ചു. കുറേക്കാലം കഴിഞ്ഞാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ജോലിക്ക് തങ്ങൾ ശല്യമായിത്തീരരുതെന്നും മറ്റുള്ളവരെ അടിമകളാക്കരുത് എന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കിയത്. മരണം ഏതുനിമിഷവും സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വർഷങ്ങളും മാസങ്ങളും മണിക്കൂറുകളും നിമിഷങ്ങളും സ്നേഹത്തിൽ കഴിയണമെന്ന് അവൻ വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവനെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും ജീവിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം അവന് ഉണ്ടായി. എത്ര പഠിച്ചാലും നന്നാവാത്ത മനുഷ്യനെയാണ് ഈ കഥ മുമ്പോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്. ഇന്നും മനുഷ്യനോട് ദൈവം ഇടപെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, അവൻ നന്നാകുന്നില്ല. അതിക്രമം വർദ്ധിക്കുകയാണ്.

അറിവുകൾ അല്ല, അനുഭവങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ കാലത്ത് വലിയ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നവർ വലിയ അറിവുള്ളവരാണ് എന്നു കാണാം. വിജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്നവൻ വിവേകി ആകണമെന്നില്ല. വിവേകമുള്ളവർ ആകുവാനാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്.

“വെട്ടുക മുറിക്കുക,
പങ്കു വയ്ക്കുക ഗ്രാമം,
പത്തനം, ജനപദ –
മൊക്കെയും ! കൊന്നും തിന്നും
വാഴുക പുലികളായ്,
സിംഹങ്ങളായും, മർത്ത്യ-
രാവുക മാത്രം വയ്യ!
ജന്തുത ജയിക്കുന്നു!” എന്നെഴുതിയത് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവി ഒഎൻവി യാണ്. മണ്ണിൻ്റെ ചോരയൂറ്റിവലിക്കുന്ന കരക്കാറ്റ് കോമരം തുള്ളുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കൊടുവിൽ കവി പറയുന്നു: “ശാന്തിതൻ സൗഗന്ധികം
തിരഞ്ഞു പോക നാമീ –
യശാന്തിപർവങ്ങളിൽ!”

ഒന്നു മറ്റൊന്നിനെ കൊന്നുതിന്നുന്ന കാഴ്ചയിൽ കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന ഭൂമിയെ ക്കുറിച്ച് കവി മറ്റൊരു കവിതയിൽകുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർത്തമാനകാല നവോത്ഥാന ചിന്തകൾക്കോ ആത്മീയ പ്രബോധനങ്ങൾക്കോ
ചെവികൊടുക്കാൻ മനുഷ്യൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. പകയെരിയുന്ന ഹൃദയവുമായി മനുഷ്യൻ സംഹാരതാണ്ഡവമാടുകയാണ്. ശാന്തമല്ല, രൗദ്രമാണ് അവൻ്റെ ഭാവം. ശാന്തിയും സമാധാനവും അന്യമാവുകയാണ്.

സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നാണ് ക്രിസ്തുനാഥൻ പറഞ്ഞത്. സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ‘സമാധാനത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഒരു പുഞ്ചിരിയിലാണ് ‘ എന്നു മദർ തെരേസ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാം പുഞ്ചിരിക്കാൻ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു.
ധനവിജ്ഞാനങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തിയിട്ടും എവിടെയൊക്കെയോ മനുഷ്യനു കാലിടറുന്നുണ്ട്. ഹൃദയം ഇല്ലാതാകുന്ന സാമൂഹിക ദുരന്തം ദിനവും നമ്മെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു. എവിടെയും ചോരയുടെ മണം… കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ… നിലവിളികൾ… മനുഷ്യനിൽ ജന്തുതയാണ് ജയിക്കുന്നത്. മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു സാരം. ആദ്ധ്യാത്മിക കേന്ദ്രങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ പെരുകിയിട്ടും മനുഷ്യൻ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല.

ഒരിക്കൽ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ ധനികനായ ഒരു വ്യക്തി വന്ന് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് ഒരു താഴ്ചയും എനിക്ക് സംഭവിക്കരുത്, ഇതുപോലെതന്നെ തുടരണം, അതിനായി അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുപറഞ്ഞു. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ബാക്കി എല്ലാം ദൈവഹിതം എന്ന് ഗുരു മറുപടി പറഞ്ഞു.

വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഗുരു യാചകർക്ക് തെരുവിൽ ഭക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു യാചകൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു, ‘താങ്കൾ ഒരു വ്യാജ ഗുരുവാണ്. താങ്കൾ എന്നെ ചതിച്ചു.’ എല്ലാവരും അയാളെ ശ്രദ്ധിച്ചു.ഉടനെ ഗുരു ചോദിച്ചു, ‘ ആരാണ് നിങ്ങൾ? എന്തു ചതിവാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടു കാണിച്ചത്?’
‘വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഞാൻ താങ്കളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ നില തുടരണമെന്നാണ് ഞാൻ താങ്കളെ അറിയിച്ചത്. താങ്കൾ യഥാർത്ഥ ഗുരുവായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിന്ന് ഈ നിലയിൽ എത്തുമായിരുന്നോ?’ യാചകൻ ചോദിച്ചു.

ഗുരുവിന് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലായി. ‘ശരിയാണ്, ഓർക്കുന്നു, താങ്കൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നു. ദൈവം താങ്കളുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചു. അന്നത്തെ അതേ മാനസിക അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോഴും. അഹന്തയും അത്യാസക്തിയും അരക്ഷിതബോധവും അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നും ഉണ്ട്. താങ്കളുടെ ധനം നഷ്ടമാകരുത് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. മാനസികനില തുടരാനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്.’ ഗുരു പറഞ്ഞു. ഗുരു കൊടുത്ത ഭിക്ഷ വാങ്ങി അദ്ദേഹം നടന്നകന്നു.

മറ്റുള്ളവരോട് ഗുരു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ‘എത്ര തന്നെ ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും സ്വയം നന്നാവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ആരെയും രക്ഷിക്കാൻ ആവില്ല.’ അശാന്തി നിറയുന്ന ജീവിതവഴികളിൽ സ്വയം നന്നാകാനും മനുഷ്യനാകുവാനും ആണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്.

ദൈവം തൻ്റെസാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും ആണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. പാപം അവനെ ദൈവസാദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് അന്യ പെടുത്തി. ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിഛായയിലേക്കു മടങ്ങി വരുവാൻ കഴിയും. ഏതു മനുഷ്യനും ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയമനുഷ്യനാകുവാൻ കഴിയും. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന അതുല്യ സന്ദേശമാണ്. അത് ജന്തുതയകറ്റി മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മഹത്ത്വം നല്കും.

ഹാലേലൂയ്യാ പത്രത്തിൽ നിന്ന് നിരന്തരം വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്ത് വാട്സ്ആപ് ഗൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക


ഹാലേലൂയ്യ പത്രത്തിന്റെ വരിക്കാരാകുക. ഒരു വർഷത്തേക്ക് 200 രൂപ. രണ്ടുവർഷത്തെ വരിസംഖ്യ (400 രൂപ) ഒന്നിച്ചു അടക്കുന്നവർക്ക് മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. പുസ്തകം വീട്ടിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ വരിസംഖ്യ അടച്ചാൽ മതി. താൽപ്പര്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിലാസം പിൻകോഡ് ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ ഹല്ലേലൂയ എന്ന സന്ദേശത്തോടെ  974 429 4144 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് WhatsAap ചെയ്യുക.


2601/Nov.13 /3 എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ചേരമർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 42,162 cm, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9947438316

2600/Nov.13 /3 അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ്, Bsc Nurse, 38, 180cm, fair പുനർ വിവാഹം. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ബാധ്യത ഇല്ല. Ph :+919721681092

2599/Nov.11 /3 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുരാതന ഓർത്തഡോക്സ്‌ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നും വിശ്വാസത്തിൽ വരികയും, ദീർഘവർഷങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ച്‌, മെച്ചപ്പെട്ട ബിസിനസ് സരംഭങ്ങളില്‍ എര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, വിശുദ്ധമായ ആത്മീയമൂല്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതുമായ, ബിരുദധാരിയായ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവിന് (30 വയസ്; 178 cms ഉയരം) അനുയോജ്യയായി, വിദേശജോലികൾ താല്പര്യപ്പെടാത്ത, ആത്മീയരായ പെന്തക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Contact : +91 82812 64893

2598/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 31, 5.”8, MCA, IT Engineer ആയി ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

2597/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 29, 5.”9, BE (Aeronautical) ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

 2596/Nov.10 /3 മാർത്തോമാ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവതി 24 വയസ്സ്, ഹൈറ്റ് 5.5, MSc ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി കംപ്ലീറ്റ്, ഇടത്തരം കുടുംബം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും ഉള്ള ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു മാർത്തോമ, സിഎസ്ഐ, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭാംഗങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന. യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാർത്തോമാ സഭയിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നു. Ph:7559946955, 9447384522

2595/Nov.10 /3 അബുദാബിയിൽ  ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്നാനായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ് 26, (DOB : 7/8/1996) 178 cm, അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന Ph. 9947555240

2594/Nov.9 /3 Born again, baptized Pentecostal girl, Age: 24(DOB: 08•07•1998) Fair,Height: 5’5”, Completed Doctor of Pharmacy (PharmD). Attends an Independent church (Ernakulam) Active in Church ministries. Seeks suitable alliance from  born again, baptized and spirit filled professionally qualified groom. Preference for boys from Australia  Ph: 8547582529 Email: sijuaji81@gmail.com sijuaji81@gmail.com

നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാട്രിമോണിയൽ നല്കുവാനുണ്ടോ? വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക  +91 9349500155


2593/Nov.9 /1 ഭാര്യ മരിച്ചു പോയ 68 വയസുള്ള സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസി, നല്ല ആരോഗ്യവാൻ, നല്ല സാമ്പത്തിക സൗകര്യം. 55 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ആരോഗ്യവതികളായ ദൈവാശ്രയമുള്ള പെന്തെക്കോസ്ത് സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ബാധ്യതകൾ ഇല്ലാത്തവർ ആയിരിക്കണം, സാമ്പത്തികം ആവശ്യമില്ല. Ph. 9446816758

2592/Nov.9 /3 ലാറ്റിൻ കാത്തലിക്ക് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്. തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൽ, 42, 160 cm, ഇൻറീരിയൽ ഡിസൈൻ വർക്കർ, ബാധ്യതയില്ല. അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാൻറുകൾ ഇല്ല. Ph. 8593057404 (whatsaap), 8089180927

2591/Nov.9 /3  Pune settled Syrian christian family invite proposal for their son, 31, DOB 02/10/1991,5’4, M Com, working in DXN marketing India, as officer (branch operations). From well qualified girls with good spiritual values and family backgrounds. Ph: 7709123561, 8308653184

2590/Nov.9 /3 രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, 31, 172 cm, സുമുഖൻ, വെളുത്ത നിറം, MBA, TESOL, Academician.ദൈവഭയമുള്ള സൗന്ദര്യവതികളുമായ പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു Ph: 9633204479

2589/Nov.8/3 Syrian Christian Pentecostal young man 44, 176 cm, MCA, Working in HR an Engineering College, Divorcee. Seeking suitable alliance from Pentecostal families.  Phone No. 9495446556

2588/Nov.7/3 സി എസ് ഐ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ്, 33, +2, ITI , സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി (TATA motors ) അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സഭാവിഭാഗം വിഷയമല്ല. ഡിമാൻഡ് ഇല്ല. Ph: 8301083902, 9747155280

2587/Nov.7/3 നിയമപരമായി വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയ സാമ്പവ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 39, MSc, വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു  താല്പര്യമുള്ള ബാധ്യതകളില്ലാത്ത പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9605009657

2586/Nov.7/1 Pentecostal parents invite proposal for their daughter (28/168 cm) born again, baptized and spirit filled, working as Manager in MNC, Bangalore, from God fearing, born again, baptized and spirit filled boys preferably educated and similarly placed and working in Bangalore. WhatsApp: 9916410282

2583/Nov.5/3 Syrian pentecostal 31 year (1.12.1990) old girl from a nuclear family. Brought up in West bengal kolkata. Working as a govt nurse in West bengal. 5 feet 3 inch. God fearing girl. Looking for a god fearing, baptised, born again groom living or working in North India. Contact number – 9874074695


2582/Nov.5/3  Pentecostal parents settled in UK prayerfully inviting proposal for their daughter (24 yrs/ 162cms)Born again, baptised. Has masters degree in HR management. Currently working in NHS UK. Seeking alliance from parents of God fearing professionally and spiritually qualified boys, preferably from abroad or outside of Kerala. Mobile 9496301048, 9947557583

2580/Nov.4/3  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 27, 152cm, BSc നഴ്സ്, അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു.  വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന +91 77362 03211, 8547259581

2579/Nov.4/3 Pentecostal parents settled in Delhi invites proposal for their daughter 33, 157 cm, Msc, BEd, now working as a secondary school teacher in Ministry of education Maldives. Born again and baptized. Born again baptized Boys with good Education from India or abroad. Contact +91 7982376013

2578/Nov.3/2  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, തന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൻ, 38, 160 cm, ബിസിനസ്, ബാധ്യതകൾ ഒന്നുമില്ല, അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാന്റുകൾ ഇല്ല. Ph & whatsaap 7356059517

2577/Nov.3/3  പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 28, 162 cm , MBBS, വെളുത്ത നിറം, ഇടത്തരം കുടുംബം, അനുയോജ്യമായ MBBS ബിരുദമുള്ള ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ഉള്ള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. +91 93882 90326

2576/Nov.2/3 ദുബായിൽ procurement officer ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് യുവാവ്,(Age 30, Height 5.9, B.com+computer) ഡിസംബർ അവസാനവാരം നാട്ടിൽ എത്തും. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Bsc നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. Mob:9961085870

2575/Nov.1/3 ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് 30, 167cm, BA, ഷാർജയിൽ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതകളിൽ നിന്നു വിവാഹാലോചന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. യുവാവ് നവംവർ അവസാനം നാട്ടിൽ വരും. Mob no: 9447675837, 9447598843

2574/Nov.1/3 Syrian Pentecostal 22 year old girl from a well known prestigious family. Born and brought  up in New York , USA. Beautiful girl 5 feet 4 inches and slim graduating with Pharm.D (Doctor of Pharmacy 2024). She is a God fearing praise and worship leader who plays guitar. Looking for a God fearing groom in the Medical field brought up in USA (preferably medical doctor) Groom must be over 5’9’’ height. Please apply with picture. Contact. + 516 729 7889

2572/Oct.27/3 Pentacostal pastor ‘s family inviting proposal for their daughter who is born again, baptized and spirit filled 35 years (ornament wearing) 152 Cm, MSc Psychology working in a publishing company in Chennai. Seeking proposals from suitable partner who is working abroad, born again, baptised, spirit filled. Ph: 9961347925

2571/Oct.27/3 RC നിന്നും പെന്തക്കോസ് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന (50/165cm) 13 വർഷത്തിന് മുമ്പേ വിവാഹ മോചിതൻ ബാധ്യത ഒന്നുമില്ലാത്ത ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തികം ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പെൺകുട്ടികൾ നിന്നും വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു 8078052912

2570/Oct.27/3 Syrian pentecostal parents invite alliance for their son (12/1990, 163 cm) born and brought up North India, M.Tech., M.Div., currently Faculty in  a Bible College in North India. Seeking suitable proposal from parents of spirit filled and qualified girls with a vision to serve  God, with or without job, preferably from outside Kerala. Contact No. 9717331067, 9810787609.

2569/Oct.26/3 Syrian Christian pentecostal parents inviting proposal for their daughter who is born again, baptized and spirit filled 28 (DOB-23-7-1994)155cm, B.Com working in Dubai Airport, (ornament wearing). Seeking proposals from suitable boys who is working outside India, born again, baptized, and spirit filled. Please contact: 9995051022

2567/Oct.25/3 ദുബായിയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്. 37, 178 cm, Bcom, PGDCA, പുനർവിവാഹം,  ഡിസംബർ 10 ന് നാട്ടിൽ എത്തും. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9605459008, 00971 507342684

2566/Oct.25/3 CSI വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന   പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, കോട്ടയം ജില്ല (34 yrs, 182 cm, MBA). പുനർ വിവാഹം. ഡൽഹിയിൽ MNC കമ്പനിയിൽ മാനേജർ ആയി  ജോലി ചെയുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph : +91 99712 99742 (whatsapp), +91 97450 97498

2565/Oct.23/3 Parents settled in USA inviting proposal for their daughter who was bought up  in Gulf  (26/172cm) and gained a doctorate of pharmacy from India. Currently working as a pharmacist in  USA. Seeking proposal from parents of God fearing, spirit -filled, spiritually active,  born again, baptized and  professionally qualified boys who is settled in USA. Preference will be given for only non ornamental with high pentecostal values.email. simjob009@gmail.com

2563/Oct.20/3 ഒമാനിൽ – മസ്കറ്റ് – അദ്ധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട ബ്രദറൺ സഭാംഗമായ ഒമാനിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന യുവതി, കുമ്പനാട് സ്വദേശി, 31, (DOB : 13/11/1991) 145 cm, BSc Psychology, International Diploma in Montessori Pedagogy. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കന്നു. Contact. Oman +968 99322184, India +91 9605488270,9567640276

2562/Oct.19/3  Syrian christian family seeking suitable alliance for their born again boy 35 (DOB 18/7/1987) height 5’10, MBA working in Bangalore, ornaments wearing. Partner preference: Syrian christian CSI/Marthoma/Evangelical – born again, educated, God-fearing girls /no demands . What’s up no: +966558891647,+916282732148

2561/Oct.19/3  എറണാകുളത്ത് സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന, ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ബ്രദറൺ യുവാവ് 47, 5.4¹/2, ആദ്യ വിവാഹം, 30 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള രക്ഷിക്കപ്പെട്ട യുവതികളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph.  9847 801510, 7559861510

2559/Oct.17/3 Syrian Christian Pentecostal young man, divorcee, 35yrs (30/09/1987),175cm, B.Sc Electronics, M.Sc Computer Science & IT, working in an IT company at Technopark TVM, Looking for non-ornament wearing , Pentacostal girls suitable for the above profile. Ph: 9656850903, 04682960611

2556/Oct.15/3 പെന്തെക്കൊസ്തു യുവതി (Ernakulam, RC background, DOB 09-06-1994, 172 cm,   B. Sc Nurse) സൗദിയിൽ Ministry of defence ആശുപത്രിയിൽ നേഴ്സ് ആയി  ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ അവധിക്ക് നാട്ടിൽ ഉണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളതും, വിദേശത്തു ജോലിയുള്ളതുമായ, ആത്മീയരായ പെന്തെക്കൊസ്തു യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ  നിന്നും വിവാഹലോചനകൾ  ക്ഷണിക്കുന്നു. Call & Whatsapp: 8086468301.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Please Login to comment
avatar
  Subscribe  
Notify of
Advertise here

Add a Comment

Related News

feature-top

Advt: കുമ്പനാട്ട് സ്ഥലം...

ഹാലേലൂയ്യാ പത്രത്തിൽ നിന്ന് നിരന്തരം വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ
feature-top

കാലിഫോർണിയയിൽ 4000ത്തിൽ പരം പേർ വിശ്വാസ സനാനം...

അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നാനശുശ്രൂഷ. ആസ്ബറിക്ക് ശേഷം
feature-top

പ്രതിദിന ധ്യാനം | ഭക്തൻ്റ കൊടി | പി.എസ്....

ഭക്തന്റെ കൊടി “എൻ്റെ മീതെ അവൻ പിടിച്ചിരുന്ന കൊടി സ്നേഹമായിരുന്നു.”
feature-top

ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ...

കോട്ടയം: എംബിബിഎസ് സീറ്റ് വാ​ഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ
feature-top

ആരാധനാലയത്തിനു മുകളിൽ കുരിശുവച്ചത്...

ആരാധനാലയത്തിനു മുകളിൽ കുരിശുവച്ചത് പെന്തെക്കോസ്ത് സഭകളെ അവഹേളിക്കുവാൻ
feature-top

കാനഡയിലെ പെന്തെക്കോസ്തു സഭകളുടെ പ്രഥമ...

കാനഡ: കാനഡയിലെ പെന്തെക്കോസ്തു സഭകളുടെ ആദ്യത്തെ സംയുക്ത കോൺഫ്രൻസ് 2024
feature-top

ഇവാ. മോൻസി പി.മാമ്മൻ പിവൈപിഎ കേരള സ്റ്റേറ്റ്...

കുമ്പനാട്: പി.വൈ.പി.എ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റായി ഇവാ. മോൻസി പി.
feature-top

യാത്രയായി |ഐപിസി പൂന സഭാംഗം ഒ.ജോൺ (85)...

പൂന: ഐപിസി പൂന സഭയുടെ ആരംഭകാല അംഗവും ചെന്നിത്തല സൗത്തിൽ
feature-top

ഗ്ലോബൽ സ്പാർക്ക് അലൻസ് ഏകദിന യൂത്ത്...

ജയ്‌പൂർ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രാദേശിക സഭകളുമായി കൈകോർത്തു സുവിശേഷീകരണത്തിനു

Book Sam T 2

Vinjanakosham

TG Ommen Books

holy communion set-2